KvízPart
 
ranglista fórum kagylók levelező kedvencek kvízírás
  Eddigi játékok száma:
294 041 603
Elérhető kvízkérdések:
742 674
Online játékosok: 5
     


KVÍZPART ONLINE – Általános Szerződési feltételek

A KvízPart Online egy internetes szolgáltatás, amely szórakoztatással, tartalomszolgáltatással, kommunikációs, hirdetési és kereskedelmi tevékenységgel foglalkozik. Szolgáltatásainak túlnyomó többsége ingyenes, de az ingyenesen elérhető oldalak egy részének használatához Önnek regisztrálnia kell magát. Bizonyos szolgáltatások, mint pl. a reklámszolgáltatás fizetősek.

A jelen általános felhasználási feltételek kiterjednek a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. (székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30.; cégjegyzékszám: 01-09-189828, adószám: 24927363-2-42, képviseli: Matolcsy Ádám György ügyvezető) (továbbiakban: „Szolgáltató”) által a Felhasználóknak nyújtott valamennyi, a Szolgáltató Weboldalán (a továbbiakban: „Weboldal”) feltüntetett, a Kvízpart Online felülettel kapcsolatos szolgáltatásokra, mindazon kérdésekben, amelyeket az Adatkezelési Szabályzat nem rendez. A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat eltérése esetén a jelen ÁSZF az irányadó.


Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi. A 16. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a weboldal használatára. Nem lehet Felhasználó az a természetes személy, aki 16. életévét nem töltötte be (továbbiakban: „Felhasználó”).


A weboldalon megjelenített információknak, a játékok adattartalmának teljes hitelessége és pontossága érdekében a Szolgáltató mindent tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, ám az adatforrások nagy számából adódóan a tartalom valódiságáért és pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal. 


Jelen általános felhasználási feltételeket a Szolgáltató bármikor módosíthatja, és azok a módosított dokumentum megjelenésével egyidőben érvénybe lépnek. Jelen általános felhasználási feltételek elfogadásával és a KvízPart Online weboldalainak használatával a Felhasználó kötelezettséget vállal arra is, hogy jelen általános felhasználási feltételeket időszakonként átnézi, és az esetleges módosítások elfogadását megfontolja. A felhasználási feltételek módosításának elfogadásához a Felhasználó külön nyilatkozatára nincs szükség. Ugyanakkor a Felhasználó jelezheti, ha a módosításokat nem fogadja el, és nem kívánja a továbbiakban a Szolgáltatásokat igénybe venni.1. Szerzői jog 


A honlap Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett tartalmak és információk helytállóságáért, ide értve a feltöltött képeket is, illetve az ilyen tartalmakkal és információkkal összefüggésben harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a KvízPart Online weboldalai használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – a Szolgáltató a honlapon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.


A weboldalakról bármiféle letöltés vagy nyomtatás kizárólag csak saját, személyes célra történhet, semmiféle kereskedelmi, továbbértékesítési céllal eszközölt letöltés vagy nyomtatás nem megengedett. A weboldalak bármely tartalmának újrafelhasználása - akár ingyenes, akár fizetős szolgáltatásként -, vagy bármely anyag másolása, átrendezése és publikálása a KvízPart Online előzetes, írásos engedélyéhez kötött. A letöltött anyagban tilos megváltoztatni, vagy arról letörölni bármely márkát, védjegyet vagy tulajdonosi nevet. Továbbá a KvízPart Online jogosan felhasználhatja a Felhasználó fél nevét mindenféle vonatkozó sajtóanyagban és hirdetésben. 2. Működési elvek, felelősségkorlátozás


A KvízPart Online használatának feltétele, hogy a Felhasználó a jelen felhasználási feltételeket teljes körűen elfogadja.


A Weboldalt a Szolgáltató üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.


A KvízPart Online-nak jogában áll megtiltani bármely olyan anyag vagy hír közlését, amely ellentétes a működési elveivel.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás folyamatosságáért, az esetleges megszakításokból eredő károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a Felhasználót érő bármely kárért, veszteségért amelyek esetlegesen vagy közvetetten, a weboldalak használata során adódhatnak, illetve olyan kiadások vonatkozásában, amelyek a használatból vagy a használat folyamán keletkeznek. A weboldalakon megjelenő információk tartalmazhatnak technikai vagy hitelességi, esetleg gépelési hibákat. A weboldalakon lévő információk javítása időszakosan történik.


Szolgáltatónak jogában áll bármikor végrehajtani a weboldalon a fejlesztéseket, illetve a javításokat.


A Szolgáltató - bár e tekintetben mindent elkövet, - nem tudja garantálni a weboldalak teljes zavartalan működését, hibátlanságát vagy a hiányosságok kijavítását. 


A KvízPart Online weboldalai használatával kapcsolatos feltételek a weboldalak bármely interaktív területén (fórum, chat, üzenőtábla) is elérhetőek, azokra is teljes körűen vonatkoznak. A fórum részletes működési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://kvizpart.hu/forum_szab.kviz


Annak érdekében, hogy a weboldalak tartalma és a szolgáltatások jellege informatív és értékes legyen, amely kielégíti a használók igényeit, és hogy ki lehessen védeni a káros, sértő vagy hamis információk, illetve közlések, nyilatkozatok megjelenését a weboldalainkon, a következő szabályok betartása szükségszerű: A weboldal használatakor nem lehet:


  • 1. üzenetet küldeni névtelenül vagy álnéven;

  • 2. bármilyen jogsértő, fenyegető, gyalázkodó, trágár, pornográf vagy bármely módon nem kívánatos információt küldeni. A KvízPart Online célja nem az, hogy eltérítsen bárkit attól a szándékától, hogy vitás kérdésekben kifejezésre juttassa a véleményét, amely lehet népszerűtlen vélemény vagy szemlélet. De a KvízPart Online fenntartja a jogot, hogy cselekedjen, amikor weboldalait olyan nyilatkozatok elterjesztésére használják, amely nagymértékben támadó, sértő vagy káros jellegű.

  • 3. bármely személyre vonatkozó magánügy feltárását tartalmazó üzeneteket küldeni;

  • 4. semmiféle vírust tartalmazó file-t vagy programot, illetve bármely más ártalmas anyagot küldeni;

  • 5. semmilyen üzenetet, adatot vagy programot küldeni, amely sérti a szerzői jogokat, beleértve jogtalanul másolt szöveget, programokat, üzleti titkokat stb, és semmilyen érvényben lévő védjegyet vagy vállalati logot;

  • 6. semmilyen módon gátolni a weboldalak használatát;

  • 7. segélyek adására vonatkozó kéréseket küldeni, petíciókhoz aláírást gyűjteni, és piramis játékhoz beszervezni a weboldalakon keresztül,

  • 8. semmilyen nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

Ezen szabályok be nem tartása a felhasználó kitiltását vonja maga után.
A weboldal minden szolgáltatása a Szolgáltató tulajdona, a szolgáltatások használatától, a játékban való részvételtől a Szolgáltató bárkit, akár indoklás nélkül is eltilthat. A Szolgáltató a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult a Weboldal teljes körű ellenőrzésére.4. A weboldalakon található linkek Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linkeket talál. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelenítése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató egyetért azok tartalmával. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják.5. Kapcsolattartás,Panaszok kezelése


Felhasználó kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Szolgáltató részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet a Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Felhasználóval az általa a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.

A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Felhasználó panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.6. Adatkezelési alapok


A Felhasználó a foglalás során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található linkre kattintva.

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató rögzítse és az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint tárolja.


Jelen általános szerződési feltételek a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Szolgáltató a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Felhasználók számára megismerhetővé tenni.

A jelen általános szerződési feltételek egyes rendelkezések érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: Budapest, 2018 szeptember 25. napja


 
    BELÉPÉS  
Regisztráció Elfelejtett jelszó

AJÁNLAT

    PARTI ZÓNA  
Nagykvízek
Gyorskvízek
PicClick
ORIGO játékok
    NAGYKVÍZEK  
Általános Általános
Magyarország Magyarország
Nagyvilág Nagyvilág
Sport Sport
Tanulás Tanulás
Technika Technika
Történelem Történelem
Irodalom Irodalom
Művészet Művészet
Nyelv Nyelv
Szabadidő Szabadidő
Társadalom Társadalom
Természet Természet
Zene Zene
    KVÍZKERESÉS  
Nagykvíz Gyorskvíz

AJÁNLAT

     
AJÁNLAT
Főoldal | Játékszabály | FAQ | Adatvédelem | Felhasználási feltételek | Jogok | Írj nekünk! | Médiaajánlat | Süti beállítások
Copyright © 2001-2022. New Wave Media Group Zrt. All Rights Reserved - Minden jog fenntartva